ایرسوتر با در اختیار یک از بزرگترین ناوگان کانتینری در بنادر شمالی دریای خزر اعم از ایران و دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر در اجاره کانتینر فعال می باشد. این نوع اجاره به صورت حمل کالاهای متفاوت خشک به صورت دوره ای، تک سفری، اجاره طویل مدت ارائه می شود.