بخش اکسپدیتر ما مسئول مدیریت زنجیره تامین لجستیک ما است و تنظیم برنامه ریزی حمل و نقل برای مطابقت با نیازهای مشتری.
همکاران ما همیشه برای بحث های مفهومی در سطح بالا در اختیار مشتریان ما هستند.