شرکت ایرسوتر در حوزه دریای خزر در امور فورواردی فعال می باشد و کالاهای وارداتی از مبادی CIS و کشورهای حوزه دریای خزر و بلعکس از مبدا ایران را بازاریابی و در قالب حمل و نقل ترکیبی و یا به صورت حمل جداگانه، ریلی، دریایی و یا جاده ای انجام می دهد.