حمل و نقل جاده ای اصلی از سه شعبه ما انجام می شود:
  • آستارا از طریق آذربایجان به روسیه
  • جلفا به ارمنستان ، آذربایجان
  • بازرگان به ترکیه و بیشتر کشورهای اروپایی

  • ما در شعبه های مرزی زمینی خود نماینده کامیون های تجاری هستیم که از روسیه ، آذربایجان و دیگر کشورها وارد می شوند.