شرکت ایرسوتر با تیم مدیریتی متخصص در امور کشتیرانی صنایع دریایی و خدمات فراساحلی نفت و گاز دارای تیم مدیریتی مجرب در ارائه خدمات مدیریتی کشتیرانی با مشتریان می باشد.