ایرسوتر عضو اتاق بازرگانی ایران می باشد که برابر اساسنامه شرکت فعال در صادرات و واردات کالا و یا مشارکت در امور تجاری با صاحبان شرکت های فعال در امور بازرگانی به صورت صادرات از ایران و یا واردات به ایران می باشد.