پیشینه  شرکت با سهام مساوی در سال 1350 فی ما بین وزارت راه ایران و وزارت بازرگانی خارجی روسیه تشکیل گردید.
 • حمل 12000 اتومبیل سمند و پژو به روسیه.
 • حمل مواد اولیه کارخانه مس سرچشمه از ازبکستان.
 • گردش حمل و نقل کانتینری بالغ بر 300،000 دستگاه
 • تنها شرکت مشترک حمل ونقل ترکیبی با سهام مساوی فی ما بین ایران و روسیه
 • اولین شرکت فعال و کریدر شمال - جنوب
 • حمل فعال تجهیزات در پروژه های اروپایی به ایران.
 • برند شناخته شده ایرسوتر در حمل ونقل ترکیبی در منطقه آسیای میانه بخصوص دریای خزر
 • شرکت با سهام مساوی در سال 1350 با مصوبه مجلس فی ما بین وزارت راه ایران و وزارت بازرگانی خارجی روسیه تشکیل گردید.
 • فعال در مسیر اوراسیا
 • فعال در امور حمل و نقل ترکیب در کلیه کشورهای CIS