ما می توانیم از طریق روسیه با دسترسی مستقیم از شرکت ریلی واگن هایی برای جابجایی کانتینرها و سایر محموله های عمده و یا پالت بندی از روسیه رزرو کرده و محموله را در سراسر ایران از طریق آستارا، آذربایجان به روسیه صادر کنیم.