حمل و نقل انواع محموله از بنادر شمالی ایران از طریق دریای خزر به روسیه ، آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان. و بالعکس. حمل محموله ها و کانتینرهای فله از طریق بنادر جنوبی ایران در خلیج فارس به خاورمیانه ، شرق دور ، آفریقا و مدیترانه و بالعکس.
همچنین ما متعهد می شویم که حمل و نقل کامل پروژه را از ایران انجام دهیم.